Formandens beretning 2019

Formand Johnny Svendborg gør status på et år med 140-års jubilæum, valg til både EU-parlamentet, Folketinget og Arkitektforeningens repræsentantskab.

Johnny Svendborg, formand for Arkitektforeningen

2019 er et særligt år, fordi vi i år kan fejre foreningens 140-års jubilæum. Tænk engang, 140 år! Den 21. november 1879 besluttede faglige foregangsmænd at ophøje arkitektfagligheden til et akademisk fællesskab. Gennem de 140 år har foreningen samlet arkitekter MAA om det fælles mål at styrke faget indadtil og gøre den arkitektoniske kvalitet gældende i samfundet. I, kære medlemmer, er det grundstof, som foreningen er gjort af, og det er gennem jer, at vi kan tale arkitekturens sag. Det blev der også slået en tyk streg under i Arkitektforeningens strategi for 2019-21, som blev vedtaget i februar og som bærer overskriften ”Arkitektforeningen er arkitekturens stemme”.

Forud er gået et stort inddragende arbejde. Først i ad hoc-grupper, som blev nedsat af repræsentantskabet, siden med fokusgrupper, interviewundersøgelser og datamålinger. Alt sammen for at få det klarest mulige billede af, hvad I medlemmer ønsker, vi skal betone som samlet forening. Det er blevet til en strategi, som sigter mod at styrke arkitekturens synlighed og indflydelse ved i højere grad at trække på netop jeres faglighed og engagement. Strategien bygger på følgende vision:

Akademisk Arkitektforening formidler arkitekturens værdiskabelse til alle og fremmer arkitekturens vilkår. Arkitektforeningen sikrer medlemmerne værdi af MAA-titlen gennem fællesskab, et højt fagligt niveau og engagement i faget. Arkitektforeningen understøtter ligeledes det tværfaglige arbejde inden for branchen af planlægning, landskab, byer, byggeri og design.

Strategiens vision peger fremad efter et år, hvor vi indadtil i høj grad har haft fokus på foreningens økonomi, organisering af sekretariatet og prioritering af interne ressourcer. Vi er nu på rette kurs og kan med glæde se fremad.

Valgets år

2019 har været et velvalgt år til at påbegynde arbejdet med en ny strategi, for 2019 har på mange måder været demokratiets og valgets år. Både internt med valg til Arkitektforeningens repræsentantskab i februar, hvor vi kunne glæde os over et historisk kampvalg med valgdeltagelsesrekord og rekord i antallet af opstillede kandidater. Men også valgene til Europa Parlamentet og Folketinget har fyldt.

I forbindelse med Europa Parlamentsvalget den 26. maj 2019 rettede Arkitektforeningen og Danske Ark i fællesskab henvendelse til alle kandidaterne. Vi gjorde opmærksom på den europæiske arkitektorganisation ACEs valgmanifest, som indeholder de temaer, arkitektbranchen anser som vigtige i den næste valgperiodes 5år, og som kandidaterne blev opfordret til at lade sig inspirere af.

Da Danmark gik til Folketingsvalg, Grundlovsdag, havde Arkitektforeningen sendt en folder til de håbefulde kandidater med foreningens tre vigtigste valgtemaer til inspiration for valgkampen. Temaerne var: Klimamål og det byggede miljø, planlægning og fællesskab samt segregering og billige boliger. Vi fik også betonet betydningen af, at Danmark igen får et regionalt planlæg-ningsniveau ved at få udarbejdet en analyse af Bestsellertårnet i Brande. Analysen påpegede, hvor synligt det 320 meter høje tårn kan blive i oplandets kommuner og i regionen, samt hvordan det planlagte indkøbscenter i komplekset risikerer at påvirke butikslivet i omkringliggende byer. Det blev illustreret på to kort, som vakte stor opmærksomhed i medierne.

Da den nye regering trådte til, sendte Arkitektforeningen et lykønskningsbrev til statsminister Mette Frederiksen, hvor vi blandt andet takkede for udpegningen af en boligminister for et selvstændigt boligministerium. Et nyt ministerium og en fagligt engageret minister, som vi har store forventninger til. Boligministeren, erhvervsministeren, kulturministeren, miljøministeren og klima-, energi- og forsyningsministeren fik også et velkomstbrev, hvor vi inviterede os selv til møde for at fortælle hvad arkitekterne og arkitekturen kan byde ind med på de respektive ressortområder. Indtil nu har vi haft møde med boligminister Kaare Dybvad og kulturminister Joy Mogensen.

Verdensmål

2019 har også været verdensmålenes år for Arkitektforeningen. I begyndelsen af året blev UIA 2023 oprettet som en selvstændig forening med Natalie Mossin (KADK) og Lars Autrup som hhv. formand og næstfor-mand og Lene Espersen (Danske Arkitektvirksomheder), Lene Dammand Lund (KADK), Marianne Kofoed (Bevica Fonden) og Nina Kovsted (Realdania) som medlemmer af bestyrelsen. Annette Blegvad er ansat som direktør og får god hjælp fra arkitekt MAA Sofie Hviid og Tony Bech i det lille sekretariat. Nu er holdet sat, og sekretariatet er for alvor kommet i gang med at plan-lægge det enorme event, som kulminerer i 2023. Eventet skal gøre opmærksom på arkitekters vigtige betydning for den grønne omstilling og FN’s 17 verdensmål. UIA-kongressen om verdensmålene er også nævnt i den tidligere regerings vækststrategi, under punktet om et markedsføringskonsortium for dansk kreativitet. Strategien blev lanceret et par uger inden, der blev udskrevet valg. Nu arbejder vi for, at den nye socialdemokratiske regering tager ejerskab for vækststrategien og initiativerne.

Arkitekters arbejde med verdensmålene blev også bragt til Bornholm ved årets folkemøde. Her afholdt Arkitektforeningen sammen med KADK og Danske Ark arrangementet ’Arkitekterne i Løvens Hule’. Her fik tre dimittender fra KADK mulighed for at pitche deres afgangsprojekter, som alle har verdensmålene i fokus, over for et panel af eksperter og politikere. Vinderen blev arkitekt MAA Frej Skoog, der i sit afgangsprojekt har arbejdet med forslag til arkitekturmonumenter i byrummet, der bringer en ellers skjult infrastruktur af skybrudstunneller frem i lyset. Arkitektforeningen var derudover ansvarlig for debatter med følgende overskrifter: ‘Fake news eller fakta om bolig- og by-udvikling’, ‘Leave No One Behind: Designer vi kun til gennemsnittet?’ samt ‘Made in Denmark: Eksport af den bæredygtige arkitektur’.

Verdensmålene var nok engang også et tema for Arkitektforeningens deltagelse i Building Green i Aarhus og København. Der var dog også en interessant og relevant debat om bæredygtig udvikling i bymidterne.

“Vi er nu på rette kurs og kan med glæde se fremad”

Fokus på planlæggere

Udover de internationale ambitioner er arkitekturpolitik i kommunerne udpeget som et særligt indsatsområde i den nye strategi. Vi vil lægge vægt på den store spændvidde, som arkitektfaget rummer, og at de offentligt ansatte arkitekter er en vigtig del deraf. Arkitektforeningen har i 2019 modtaget støtte til en større analyse og et informationsprojekt, som skal kvalificere kommunal arkitekturpolitik.

Derudover har vi lanceret et netværk for alle, der på en eller anden måde beskæftiger sig med arkitekturpolitik i kommunerne – herunder også kommunalpolitikere. Projektets formål er at styrke udbredelsen af arkitekturpolitikker i landets kommuner og at gøre arkitektur-politikkerne til et kommunalt redskab, som ikke bare ligger i skrivebordsskuffen, men bliver brugt aktivt til at udbrede forståelsen for arkitekturens samfundsmæssige betydning. Arkitektur skal tænkes ind i nye planer og projekter og derigennem berige de miljøer, vi alle færdes i til daglig.

Til at søsætte og udvikle projektet er arkitekt MAA Katrine Østergaard Bang ansat som projektleder. I forhold til den fysiske planlægning lagde Arkitekt-foreningen også lokaler til en åbenhjertet debat om, hvorvidt Danmark skal have en rigsarkitekt, ligesom de har i Sverige. Vi har også holdt et debatarrangement om revisionerne af Fingerplanen og afgivet udførligt høringssvar til de nu realiserede forslag. Her var vi ikke udtalt begejstrede for lovforslaget, der var i høring:

“Arkitektforeningen mener, at det foreliggende revisionsforslag mangler helhedstænkning og en samlet vision og strategi for byudviklingen i hovedstadsregionen. De 80 imødekomne forslag skaber mere byspredning, underminerer stationsnærhedsprincippet, og der mangler bæredygtige bud på hovedstadens samlede udvikling.”

Ved årets Kulturmøde Mors var det byen, der var tema for Arkitektforeningens debat, som havde overskriften “Den kreative by”. Ved kulturmødet var der også deltagelse fra Arkitektforeningens lokalafdeling i Vestjylland – selvfølgelig med Den Gule Campingvogn, som vækker opsigt, og som der efterhånden er blevet rigtig god tradition for. Årskonferencen, som i år fandt sted i Gellerup i Aarhus, satte skønheden i det almene på dagsordenen. Her var der inspirerende oplæg fra bl.a. den hollandske arkitekt og Mies van der Rohe-prismodtager Xander Vermeulen Windsant og arkitekt MAA Anna Mette Exner. Anna Mette modtog i øvrigt – på Arkitekturens Dag den 7. oktober – Dristighedsprisen for ihærdigt at formidle og sætte fokus på de bevaringsværdige arkitektoniske kvaliteter i det ellers så udskældte betonbyggeri Gellerup med følgende begrundelse fra Statens Kunstfond

“Med sin faglige indsigt, gode humør og ukuelighed, har Anna Mette Exner kastet sig ind i en kulturel rehabiliteringsproces, der kræver overskud, opfindsomhed og tålmodighed. Det er naturligvis ghettoens betonbyggeri, vi taler om. Og helt specifikt Kollektivhuset i Gellerup ved Aarhus.”

Skønhed og helhed

Fælles for det hele – og det der samler os som arkitekter MAA – er en omtanke for skønhed og en evne til at tænke i helheder. Grundlæggende har jeg det på samme måde med arkitekturen, som den chilenske arkitekt Alvaro Aravena, der meget rammende har sagt, at: ”arkitektur handler om at skabe stedet for menneskers liv”. Så enkelt og dog uendelig kompliceret er det på én og samme tid. Det ved jeg, at I alle kender fra jeres arbejde med arkitektu-ren. Når vi forstår og anerkender arkitekturens betydning og forandringskraft og skønhed, er det fordi, vi ved, at det handler om mennesker, steder og liv. Det er derfor, vi er arkitekter og derfor, vi vil arkitekturen. Så meget desto mere nedslående er det også, at arkitekter ofte skydes det modsatte i skoene. 2019 har været et år med heftig debat om den måde, vores byer udvikler sig på og om, hvordan samfundet tager hånd om den byggede kulturarv.

Nogle stemmer udpeger arkitekterne som skurke, der ikke kerer sig om stedets kvaliteter og kulturelle arv. Intet kunne være mere forkert, og derfor har vi også strittet imod med næb og kløer. Vi har skrevet kronikker og debatindlæg, og vi har bidraget til at fremhæve de positive fortællinger om arkitektur gennem priser og præmieringer. Arkitekturens Dag i starten af oktober blev ligeledes brugt som anledning til at hævde kulturmiljøernes betydning for byudviklingen, og i København arrangerede vi en stor debat med blandt andre Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti og Arkitekturoprørets formand, Jep Loft, for at vise, at vi arkitekter i den grad bekymrer os for, hvordan der tages vare på byer og bygninger.

“Arkitektur handler om at skabe stedet for menneskers liv”

Alvaro Aravena

En stor tak skal lyde til alle de medlemmer, kommuner, organisationer og andre ildsjæle, som gennem et utal af arrangementer landet over, var med til at gøre Arkitekturens Dag til den festdag for arkitekturen, som den skal være. Temaet giver samtidig anledning til en diskussion om, hvad kulturarv er – og her er vi ikke altid på bølgelængde med kritikerne.

Især affredningen af Vikingeskibshallen i Roskilde har givet anledning til diskussion. Vi har plæderet for at fastholde fredningen, og nu hvor affredningen desværre er en realitet, kæmper vi for at bevare Erik Christian Sørensens mesterværk med en kommende arkitektkonkurrence. Jeg selv og andre af foreningens talspersoner har optrådt i landsdækkende medier om sagen, og vi har understøttet de internationale organisationer ICOMOS og DOCOMO’s indsats for at vise, at Vikingeskibshallen også i international sammenhæng er et unikt og bevaringsværdigt betonbyggeri.

I 2019 har vi i det hele taget talt om arkitekturens kunstneriske dimension og sagt til hinanden, til samarbejdspartnere og i den offentlige debat, at skønheden absolut er et parameter, når det gælder vores fysiske omgivelser, fra design til det enkelte hus over et samlet kulturmiljø til større infrastrukturer og landskabsrum.Og som altid har vi holdt kurser, udstillinger, netværksmøder og et hav af debatarrangementer både i Åbenrå og rundt omkring i lokalafdelingerne.

Vi har haft en indsats for både vækstlaget og konkurrenceudbydere for at sikre den nødvendige udvikling i arkitektfaget, vi har arbejdet for at beskytte titlen og fastholde den arkitektoniske kvalitet, vi har haft en indsats, så praktikanter på skolerne ser den store faglige bredde i faget, og vi har udpeget faglige profiler til diverse tillidsposter. Tusind tak til dem for deres engagement og tak til alle i sekretariatet, i bestyrelsen, i repræsentantskabet og til alle engagerede medlemmer i lokalafdelingerne, som hvert år laver benarbejdet og får tingene til at ske. Uden medlemmer og medlemsbårent engagement – ingen Arkitektforening.

Cookies

På arkitektforeningen.dk bruger vi cookies til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på arkitektforeningen.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +