Alsidig og sparrende teamleder til Ejendomscenter

Ejendomscenteret søger en teamleder med en vis erfaring. Det er godt, hvis du har byggefaglig indsigt, erfaring med personaleledelse og har en kommunal baggrund. Vi hører også gerne fra dig, hvis du matcher to ud af de tre felter og gerne vil udvikle dig inden for det tredje felt.

Virksomhed:

Gladsaxe Kommune Ejemdomsafd. Bygninger

Arbejdssted:

Rådhus Alle 7, 2860 Søborg

Ansøgningsfrist:

25/09/2022

Du kan se det attraktive i et arbejdsmiljø præget af stor arbejdsglæde og plads til, at faglighed kan udfolde sig. Du vil gerne være med i front i forhold til bæredygtighed og være med til at afprøve nye måder at bygge og vedligeholde på. Og så er du nysgerrig på, hvordan vi løbende kan udvikle vores brug af digitale værktøjer. ”Vi er effektive, og her er samtidigt hyggeligt at være”, fortæller en medarbejder i teamet.

Du trives i rollen som sparringspartner for medarbejdere, som både er selvkørende, og løbende har brug at drøfte retning og prioritering i opgaver og projekter med dig. Du er nysgerrig på dine medarbejderes fagligheder, og ser det som en succes at bidrage til, at de lykkes.

Samarbejdet mellem Ejendomscenteret og forvaltningerne er godt. Vi leder efter dig, der kan vedligeholde og udvikle samarbejdet, blandt andet fordi du har en åben og nysgerrig måde at kommunikere på og er optaget af at finde vejen fremad sammen med andre.

To andre teamledere og ejendomschefen ser frem til at få dig med i ledelsesfællesskabet, hvor gensidig sparring er i højsædet. Du får en leder, der lægger vægt på, at I sammen udvikler løsninger, der kan fungere for alle. I ledelsesteamet sørger I for, at Ejendomscenteret er velfungerende og arbejder i tråd med byrådets strategier og beslutninger.

Gladsaxe Kommunes økonomiske vilkår gør, at kvalitet, arkitektonisk værdi, bæredygtighed og innovation ofte kan være i højsædet. Her er der mulighed for at arbejde med kommunens bygningsmasse på en ordentlig og ambitiøs måde, og vi deler gerne vores viden og erfaringer med andre.

Lidt mere om dine styrker

Vi forventer ikke, at du kan det hele endnu, og du kan regne med at få plads og støtte til at udvikle dig. Du kan formentlig spejle dig i mange af nedenstående kompetencer, erfaringer og egenskaber.

Byggefaglig indsigt

 • Du kan meget vel have en uddannelse som arkitekt eller ingeniør. Men vi ved af erfaring, at andre uddannelsesmæssige baggrunde også kan føre til, at du har de kompetencer, vi efterspørger.
 • Du har erfaring med byggeprojekter, og I nogle situationer vil det være dig, der skal løfte et projekt.
 • Du har kendskab til byggeriets jura og er god til budget- ressource- og tidsstyring.
 • Du er levende interesseret, i at kommunens tilbud til borgerne får de bedst mulige bygningsmæssige rammer.

Erfaring med ledelse og personaleledelse

 • Du må gerne have en vis ledelseserfaring, f.eks. som teamkoordinator, eller have flair, mod og energi til at bevæge dig i retning af lederrollen.
 • Teamet efterspørger, at du er god til at skabe relationer og kan være med til at tømre dem godt sammen – både indbyrdes og som del af hele Ejendomscenteret.
 • Du evner at møde medarbejderne i deres forskellige udgangspunkter og fagligheder. Du kan både lytte og udfordre nysgerrigt i en nærværende og tillidsfuld dialog. Du er i stand til at give plads, så medarbejdernes faglighed kan udfolde sig.
 • Du kan formidle politiske og administrative beslutninger ind i et fagligt miljø.

Kommunal erfaring

 • Du forstår, hvad det vil sige at være en del af en politisk ledet organisation – det kan også være region eller stat. Du kan bygge bro mellem de forskellige dele af organisationen og være i tæt dialog med forvaltningerne med henblik på at prioritere og tilskære de mange opgaver, der løbende opstår.
 • Du kan kommunikere enkelt om komplicerede emner, f.eks. når teamet skal bidrage til politiske sagsfremstillinger
 • Du kan se de strategiske aspekter i arbejdet og får forholdt dig til det, det som er på vej i horisonten, både politisk og i forvaltningerne
 • Du kan være garant for, at kommunens ejendomsforvaltning er helhedsorienteret og bidrager til en bæredygtig kommune i henhold til målsætningerne i Gladsaxestrategien.

Dine opgaver

Her kan du se et udpluk af dine opgaver. Du får selv stor indflydelse på, hvordan du tilrettelægger arbejdet.

Du står for den daglige personaleledelse af teamet. Du skal sørge for team-møder og afholde 1:1 snakke med teamets medlemmer, så alle får adgang til sparring og information, og så du som teamleder er velorienteret om teamets mange opgaver.

Personaleledelsen indebærer, at du står for at afholde udviklingssamtaler og eventuelle sygefraværssamtaler. Du er ankerperson, når der skal ansættes nye medarbejdere i teamet, selvom det formelle ansvar ligger hos ejendomschefen.

Det er dig, der har overblik over opgaveporteføljen og tager stilling til bemanding af teamets opgaver. Du har en vigtig rolle i planmøder med forvaltningerne og du indgår af og til i styregrupper for større projekter.

Du skal i mange sammenhænge agere bindeled, så der bliver skabt afklaring både i teamet, i Ejendomscenteret og i forhold til andre i organisationen, f.eks. fagforvaltningerne, byggesag og byplan.

Lige nu er der fokus på arbejdet med at få ajourført vedligeholdelsesplaner og på at få digitaliseret vores tegningsmateriale. Sådanne processer skal du sætte dig ind i og understøtte.

Mere om team C og Ejendomscenteret

Du bliver leder for 11 medarbejdere i team C, der overvejende arbejder med vedligehold, renovering, ombygning og nybyggeri til gavn for kultur, idræt, ældre og voksne med særlige behov. For tiden bliver der for eksempel arbejdet på at opføre en skøjtehal og et nyt sundheds- og beskæftigelseshus ved Buddinge Station.

De fire medarbejdere, som understøtter hele Ejendomscenteret ift. digitalisering indgår også i team C. Opgaverne handler blandt andet om IKT og at indsamle og systematisere bygningsdata, tegninger og BIM-modeller. De arbejder også med at implementere og forankre fagsystemer som benyttes i hele afdelingen.

Ejendomscenteret er Gladsaxe Kommunes centrale kompetencecenter for byggeri, renovering, udvikling, drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Ejendomscenteret yder – som en del af Center for Økonomi – bygherrerådgivning over for kommunens forvaltninger og er udførende bygherre på en lang række byggeprojekter.

Der er tre byggeteams i Ejendomscenteret bestående af bygningsrådgivere og projektledere med byggetekniske baggrunde. Hvert team varetager struktureret, langsigtet, 10- årig vedligeholdelsesplanlægning af en portefølje af ejendomme, baseret på systematisk bygningssyn. Desuden gennemføres projekter i alle størrelser fra mindre ombygninger til store nybygningsprojekter.

Herudover er centeret – også team C – ansvarlig for den planlagte, periodiske vedligeholdelse og for energioptimeringen af kommunens ejendomme, samt for en effektiv anvendelse af kommunens samlede bygningsmasse. Ejendomscenteret har sammen med forvaltningerne ansvaret for byggeprojekterne fra start til slut inkl. programmering, projektering, udbud, kontrahering, byggeledelse, budgetstyring og overgang til drift. Til større projekter anvender vi eksterne rådgivere.

Ejendomscenteret har ca. 40 medarbejdere bestående af bl.a. arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og tekniske designere. Foruden de rent byggetekniske opgaver varetager Ejendomscenteret også andre funktioner såsom juridisk assistance, koordinering af sikringsområdet, opretholdelse af digitalt tegningsarkiv og data-management, IT-fagsystemer og administration af afdelingens økonomi og personale samt ledelsesrapporteringer og øvrige sekretariatsfunktioner.

Ansættelsesforløbet

Du er velkommen til at kontakte Ejendomschef Lene Riis på telefon 21 39 83 36. Læg eller skriv gerne en besked, så ringer Lene tilbage.

Der er ansøgningsfrist 25. september 2022, og vi forventer at holde 1. samtale 4. oktober 2022 og 2. samtale 11. oktober 2022.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår, og vi forventer, at du kan tiltræde 1. december 2022.
Lønniveauet vil være ca. 600.000 årligt plus pension.

Bilag:
Gladsaxe Kommunes ledelsesgrundlag
Gladsaxe-strategien

Gladsaxe er den første kommune i Danmark, der har indarbejdet FN’s verdensmål i alt, hvad vi gør. Med verdensmålene som ramme arbejder vi for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed og grøn omstilling. Det gør vi, fordi vi ønsker at gøre en forskel lokalt, der bidrager til en bæredygtig udvikling globalt.
Du kan læse mere om vores arbejde med FNs verdensmål i Gladsaxestrategien.

I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Kontakt

Ejendomschef Lene Riis
på tlf.: 21 39 83 36

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +