Centerchef til Center for Ejendomme

Vil du stå i spidsen for forvaltningen af en ejendomsportefølje på ca. 2,8 mio. m² og være ansvarlig for hele værdikæden fra køb, salg og leje af ejendomme, arealoptimering/-udnyttelse, ejendomsadministration, strategisk udvikling af ejendomsdriftsmodeller til konkret ejendomsdrift?

Virksomhed:

København Kommune

Arbejdssted:

Borups Allé, 2400 København NV

Ansøgningsfrist:

14/01/2022

Vil du samtidigt være leder for fem chefer og ca. 250 ansatte, samt være medlem af direktionen i Økonomiforvaltningens koncernenhed Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID)?

Vi søger lige nu en centerchef med høje ambitioner for udvikling og drift af Københavns Kommunes ejendomme til gavn for kommunens borgere, virksomheder og medarbejdere.

Om Center for Ejendomme

Center for Ejendomme er et nyetableret center, som samler allerede eksisterende enheder i KEID, der arbejder med hele værdikæden i forhold til ejendomsdrift, -forvaltning og -optimering. Center for Ejendomme omfatter fem områder med hver sin chef, der alle refererer til centerchefen. Centerchefen har ansvar for denne ledergruppe, hvor hver af disse ledere har sine områdechefer, medarbejdere og ansvarsområder i centeret.

Køb, Salg og Leje arbejder bredt med at sikre Københavns Kommunes juridiske og økonomiske interesser som privat ejendomsejer, herunder ved udvikling af kommunens ejendomme, køb og salg af ejendomme og aftaleforhold vedrørende lejemål. Ejendomsadministrationen sikrer effektiv styring og udvikling af ejendomsporteføljen, herunder afregning af husleje, drift, forbrug, skatter og afgifter. Derudover håndterer enheden udbud og fremvisning af porteføljen, samt KEID’s deltagelse i ejer- og andelsforeninger. Effektive kvadratmeter arbejder med at skabe en mere bæredygtig udnyttelse af kommunens kvadratmeter, hvor det på de administrative ejendomme bl.a. sker med fokus på bedre arealanvendelse gennem aktivitetsbaseret indretning.

Facility Services er ansvarlig for en effektiv og kundeorienteret FM-drift af flere af kommunens store lokationer samt udvikling af nye FM-løsninger og tværgående effektiviseringer i kommunen samt drift af den kommunale affaldsordning (erhvervsaffald).

Rådhusservice står for planlægning og prissætning af arrangementer samt royale og officielle modtagelser på Rådhuset. Desuden sikring, vagt og rundering på bl.a. Rådhuset, Kødbyen og mange andre lokationer rundt omkring i København. Derudover ansvar for Post og Skanning.

Vores ambition er at tænke på tværs af værdikæden og udnytte potentialet herved. Der er behov for et stærkt og samlet ledelsesfokus på hele ejendomsværdikæden i KEID, som understøtter arbejdet med en smart og bæredygtig udnyttelse af kommunens kvadratmeter. Det er afgørende, at de mange opgaver i centeret løses i tæt samarbejde og dialog med brugerne af ejendommene, typisk de øvrige forvaltninger i kommunen. Derfor er det vigtigt, at du som centerchef kan sikre gode samarbejdsrelationer på tværs af kommunen.

Stillingen

Centerchefen har det overordnede ansvar for centeret, herunder ansvaret for at få samtænkt centerets områder indenfor drift og strategisk ejendomsudvikling.

Du indgår i direktionen i KEID sammen med fem andre centerchefer, vicedirektøren og direktøren. Vi har et teambaseret samarbejde i direktionen, hvor vi lægger vægt på at udnytte hinandens styrker på tværs og har fokus på løbende at udvikle os selv og vores samarbejde.

Der er tæt sammenhæng mellem centret og KEID’s øvrige forretningsområder, som primært består af vedligehold og drift af kommunens bygninger, rengøringsservice samt sikring af effektive og bæredygtige indkøb i kommunen. Du vil således også deltage i den fælles og tværgående strategiske udvikling af KEID på direktionsniveau, og du refererer til direktøren for KEID.

Vores forventninger til dig

Vi forventer, at du har passion for fast ejendom og driften heraf og er en dygtig og ambitiøs leder, der sammen med dine chefer kan sætte mål og retning samt inspirere centerets medarbejdere. Centerets størrelse og opgavernes forskellighed kræver, at du som person har en ledelsesmæssig erfaring, hvor du med dine chefer kan sikre både fokus på drift, udvikling og optimering af kommunens ejendomsportefølje. Centerets opgave består således i på en gang at sikre en daglig drift med høj kvalitet og service og samtidig sikre strategisk udvikling af ejendomsporteføljen og dermed understøtte en øget optimering og effektivisering af såvel ejendomsporteføljen som den langsigtede drift.

Som centerchef har du budgetansvar for centerets samlede budget, og du skal derfor have erfaring med økonomistyring, herunder gerne indtægtsdækket virksomhedsdrift, og kunne sikre budgetoverholdelse.

Vi forventer, at du

  • har solid erfaring med ledelse, herunder gerne med ledelse af ledere
  • har erfaring inden for ejendomsområdet (offentlig/privat) og gerne et godt kendskab til ejendomsbranchen
  • har en god organisationsforståelse og en organisationspolitisk tæft
  • kan opstille og forfølge mål inden for centerets arbejdsområde
  • i samarbejde med de fem chefer kan skabe resultater på tværs af centeret og opnå synergi på tværs af drift og strategisk udvikling af ejendomsporteføljen
  • kan omsætte strategier, politikker og mål til håndgribelige indsatser
  • er god til at skabe relationer såvel internt som eksternt
  • har en involverende ledelsesstil og formår at tage og give ansvar
  • har fokus på og bidrager til effektiviseringer af opgaver og processer
  • kan indgå i den løbende, tværgående strategiske udvikling af KEID

Ansættelsesvilkår

Du ansættes i Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme og Indkøb, Center for Ejendomme. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Københavns Kommune og pågældende organisation efter principperne i Ny Løn. Der er desuden mulighed for tilknytning af resultatkontrakt. Din arbejdsplads er hos Københavns Ejendomme og Indkøb på Borups Allé i København NV. Vi håber, at du kan starte den 1. marts 2022.

Yderligere information

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til direktør Rasmus Vanggaard Knudsen på 4131 5521 eller vicedirektør Helge Vagn Jacobsen på 2720 0613.

Søg via linket senest fredag den 14. januar 2022

Der forventes at være to samtalerunder og en personlighedstest herimellem.

Københavns Ejendomme og Indkøb

Københavns Ejendomme og Indkøb har ansvaret for Københavns Kommunes ejendomsportefølje og for, at vi køber effektivt ind i kommunen. Vores ca. 1.800 medarbejdere arbejder hver dag for en serviceorienteret ejendomsadministration og vedligeholdelse af kommunens mere end 2,6 mio. m². Ligesom vi understøtter kommunens samlede indkøb på ca. 6,5 mia. kr. årligt. Gennem effektiv ejendomsservice, drift og vedligehold og en professionel indkøbsorganisering frigør vi ressourcer til, at vores 45.000 kolleger i Københavns Kommune kan skabe en bedre hverdag for københavnerne.
Du kan læse mere om os på www.kobenhavnsejendomme.kk.dk.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +