Institutleder til Institut for Bygningskunst, By og Landskab

Ved Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering opslås en 5-årig stilling som institutleder.

Virksomhed:

Det Kongelige Akademi

Arbejdssted:

Holmen og Esplanaden i KBH og i Nexø

Ansøgningsfrist:

16/05/2021

Vi søger en institutleder med arkitektfaglig baggrund, som kan sikre udviklingen af instituttets aktiviteter på en måde, så der også fremover dannes bro mellem den stærke kunstneriske tradition og den nyeste forskningsmæssige og samfundsmæssige udvikling. En institutleder, der har kompetencer inden for ledelse af studerende og højt specialiserede kunstneriske vidensmedarbejdere samt i at styrke instituttets strategiske samarbejder i både dansk og international kontekst.

Institut for Bygningskunst, By og Landskab (IBBL)

Institut for Bygningskunst, By og Landskab er et af 6 institutter på Det Kongelige Akademi.

Instituttets faglige områder er bygningskunstens, byernes og kulturlandskabernes rumlige forandring og udvikling, aktuelt og historisk. Instituttets beskæftiger sig med, hvordan man gennem relevant forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed kan kvalificerede forslag til bæredygtig bebyggelse, bosætninger, byer og landskaber.

Der er et stort behov for viden og undervisning i strategisk bæredygtig byudvikling, både nationalt og globalt. Arkitekturens aktuelle vilkår og muligheder tæller bl.a. klimaforandringer, samfunds- og befolkningsmæssige forandringer, energi- og forsynings- og infrastrukturelle forhold. Instituttet ser det som en hovedopgave at uddanne arkitekter, hvis kompetencer og viden har en meget høj relevans for, hvordan det internationale samfund kan forstå og møde globaliseringens udfordringer, så de rumlige opbrud og forandringer bidrager til øget livskvalitet. Instituttets forskning og kunstneriske udviklingsarbejde foregår i tætte tværfaglige samarbejder med relevante institutioner og virksomheder over hele verden.

Institut for Bygningskunst, By og Landskab udbyder to kandidatprogrammer og et bachelorprogram samt tværgående undervisningselementer, ph.d.-undervisning og efter/videreuddannelse. Bemandingen er ca. 20 VIP-årsværk (Videnskabeligt Personale) samt et par TAP-årsværk (Teknisk administrativt personale). Den bemandingsmæssige sammensætning af lønnet og ulønnet videnskabeligt personale medfører, at ledelsesopgaven dækker et personale på op mod 60 personer. Der er ca. 200 studerende på instituttet.

Om stillingen

Som institutleder referer du til dekanen for arkitektur og er ansvarlig for instituttets forskning, undervisning og faglige udvikling iht. de overordnede strategier for Det Kongelige Akademi.

Du er som institutleder ansvarlig for instituttets medarbejdere, for instituttets budget og for, at instituttet bidrager til Det Kongelige Akademis overordnede vision og strategi. Dette indebærer bl.a., at instituttet skal styrke de studerendes evne til at arbejde inden for og koble videnskab, kunst og praksis, og at alle medarbejdere opnår faglige resultater på internationalt niveau. Du er ansvarlig for, at alle uddannelsesprogrammer og forskningsplaner på instituttet er klart beskrevet, at der foregår kvalitetsudvikling efter de gældende retningslinjer, og at medarbejderne har klare mål i deres arbejde.

Du går desuden aktivt ind i at understøtte en åben debat, som skal sikre konstruktive, kritiske fagmiljøer. Dette skal ske i et frugtbart samarbejde med Det Kongelige Akademis øvrige institutter og andre relevante uddannelsesinstitutioner. Du er desuden en vigtig kontaktperson i forhold til vidensbaseret samarbejde med branchens offentlige og private aktører og deltager aktivt i relevante, nationale og internationale netværk.

Kvalifikationskrav

Du har en markant faglig profil og en længerevarende videregående uddannelse inden for det fagområde, som instituttet dækker. Du har også et solidt erfaringsgrundlag inden for uddannelse, forskning og/eller kunstnerisk udviklingsarbejde. Du vil indgå i institutledelsen sammen med de øvrige 5 institutledere, hvor I tilsammen besidder kompetencer på internationalt niveau inden for hhv. ledelse, forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed og praksis.

Du er en person med stor ledelseserfaring. Dette kan der evt. kompenseres for ved at vise en dokumenteret interesse for at understøtte andre i at få deres kompetencer til at udfolde sig og ved at udvise evne til at facilitere og understøtte samarbejde. Du har personlig gennemslagskraft og er interesseret i ledelse og udvikling. Du har endvidere gode analytiske evner og tænker strategisk både snævert i forhold til dit eget fagområde og bredt i forhold til Det Kongelige Akademi og lignende institutioner, virksomheder mm.

Du er udadvendt, befinder dig godt med at være samlingspunkt og er dygtig til at formidle faget og Det Kongelige Akademis visioner og strategier. Du kan lide at arbejde aktivt for at tiltrække ressourcer og optimere dem, der er – både menneskelige og økonomiske. Du har en konstruktiv tilgang til at løse problemer, tænker helhedsorienteret og kan se muligheder i samarbejde, herunder tværfagligt. Endelig formår du at håndtere budgetstyring og administrative opgaver i forbindelse med instituttets drift og udvikling.

Vi tilbyder

Vi tilbyder et kreativt, engageret, visionært og udviklende uddannelses- og forskningsmiljø.

Vi lægger vægt på et godt kollegialt samarbejde med rum til gensidig inspiration og sparring. I ledelseskredsen sker dette mellem de 6 institutledere, 3 dekaner, rektoratet og de administrative ledere.

Vi tilbyder et unikt arbejdsmiljø med afsæt i Det Kongelige Akademis tre adresser på Holmen, på Esplanaden og i Nexø. Din daglige base vil være på Holmen.

Løn og ansættelsesforhold

Ansættelse sker som chefkonsulent med personaleledelse i henhold til bilag 4a i gældende overenskomsten for akademikere i staten indgået mellem Skatteministeriet og en række AC-organisationer. Ansættelsen vil desuden være på åremålsvilkår.

Basislønnen i stillingen udgør 664.705 kr. årligt inkl. pensionsbidrag (17,1%) i aktuelt lønniveau (niveau pr. 1. februar 2021). Der vil være knyttet til åremålstillæg til stillingen. Der er derudover mulighed for forhandling af løntillæg efter kvalifikationer

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2021 og er tidsbegrænset til 5 år. Ved udløb af stillingen er der tilbagegangsret til en varig stilling som lektor, såfremt der foreligger positiv lektorbedømmelse. Bedømmelsen vil blive iværksat i forbindelse med tilbud af stillingen som institutleder. Såfremt der ikke sker positiv lektorbedømmelse vil tilbagegangen ske til anden passende stilling.

Forsknings- og undervisningsopgaver indgår som udgangspunkt ikke i stillingen som institutleder, og indtræder derfor først i tilbagegangsstillingen som lektor eller anden passende stilling. Der er dog mulighed for forhandling af forskning i et mindre omfang.

Ansøgningen

Ansøgning med tilhørende bilag skal sendes elektronisk via knappen ”Søg stillingen” nedenfor, så den er Det Kongelige Akademi i hænde senest søndag den 16. maj 2021. Ansøgningsmateriale modtaget efter ansøgningsfristen vil ikke blive taget i betragtning.

Ansøgningen skal sendes i pdf-format (max 1 A4 ark) bilagt CV og dokumentation for uddannelse. Ansøgningen skal indeholde en kort begrundelse for, hvorfor du søger stillingen og en kort redegørelse for, at du opfylder ovennævnte kvalifikationer. Ansøgninger vil blive behandlet fortroligt.

Vi forventer at holde første samtalerunde torsdag den 20. maj 2021. Da samtalerne finder sted i umiddelbar forlængelse af ansøgningsfristen, vil indkaldelse til samtale ske med kort varsel tirsdag den 18. maj 2021. Vi anvender ekstern konsulentbistand i forbindelse med ansættelsen og personlighedstest.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til dekan Jakob Brandtberg Knudsen på tlf.: 4170 1674 og mail jknud@kglakademi.dk.

Generelle oplysninger om Det Kongelige Akademi, instituttet, programmer, forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed mv. findes på www.kglakademi.dk.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset alder, køn, nationalitet, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Om Det Kongelige Akademi

Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering er et internationalt anerkendt kunstakademi, der uddanner professionelt kreative kandidater til højeste niveau og udvikler ny viden, der skaber værdi for samfundet og arbejdsmarkedet. Det Kongelige Akademi er en statsinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet og har ca.1.700 studerende og 350 medarbejderårsværk. Læs mere om Det Kongelige Akademi på vores hjemmeside www.kglakademi.dk.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +