PROFESSORAT I ARKITEKTURENS PRAKSIS

Er du visionær og passioneret i dit arbejde, har du omfattende praksiserfaring med markant bygningskunstnerisk aftryk, og har du samtidig erfaring med innovation og vidensudvikling, kombineret med stærke kommunikationsevner, så send os din ansøgning.

Virksomhed:

Arkitektskolen Aarhus

Arbejdssted:

Exners Plads 7, 8000 Aarhus

Ansøgningsfrist:

24/10/2023 12:00

Arkitektskolen Aarhus opslår et professorat i Arkitekturens Praksis, med særligt fokus på økologi og bosætning. Med dette professorat ønsker vi at styrke arkitektskolens forbindelse til nutidig arkitekturpraksis, samt konsolidere vidensfundamentet under vores satsningsområder økologi og bosætning. Arkitekturen og dermed også arkitektfaget står overfor en omstillingsproces, der fordrer radikale bud på morgendagens byggeri. Med naturindsigt og arkitektonisk praksis som to af de overlappende prismer vi ønsker at rette skolens og vores studerendes æstetiske og kreative blik igennem i de kommende år, har vi brug for en stærk arkitektfaglig profil, der kan være med til at udvikle denne retning. En retning, hvor begreber som kunstnerisk dannelse, teknologi og økologisk tænkning vil stå i centrum for uddannelsen af fremtidens arkitekter.

Hvem er vi?

På Arkitektskolen Aarhus tilstræber vi en ambitiøs forskning og undervisning, som samtænker arkitekturens forskellige skalaer fra landskab over by til bygning og detalje med æstetik, teknologi, natur og kultur. Vi står overfor at implementere en ny under-visningsstruktur og et nyt curriculum, hvor det netop er ovenstående begreber, der vil forme rygraden i uddannelsen. En rygrad, der også vil få indflydelse på retningen for forskningen og den kunstneriske udviklingsvirksomhed i de kommende år.

Arkitektskolen Aarhus har opbygget stærke vidensmiljøer inden for områder som by- og landskabsudvikling, bygningskunst, klimatilpasning, bæredygtighed, materialer, æstetik, tektonik og kulturarv. Vi har stærke digitale kompetencer, førsteklasses værkstedsfaciliteter og et klart fokus på at inkorporere praksisorienterede horisonter og eksperimenter både i forskning og undervisning. Med udgangspunkt i en solidt funderet samarbejdskultur sigter vi konstant på at styrke uddannelse og forskning inden for bæredygtig arkitekturudvikling. Det gør vi bl.a. ved at indbygge nye teknologier i vores arbejdsmetode, ved at orientere os i arkitekturhistorien og ved at knytte nye økologisk orienterede teoridannelser til den kreative tænkning og idéudvikling. I arbejdet med at udvikle skolens uddannelse og forskning er koblingen imellem det fysisk skabende og det økologisk tænkende derfor et hovedfokus, hvortil dette professorat knytter sig.

Om stillingen

Som professor i Arkitekturens Praksis vil du skulle bidrage til at udvikle det praksisrettede felt på skolen med særligt fokus på økologi og bosætning, herunder boligbyggeri. Du vil bidrage til at udvikle og implementere det nye curriculum i arkitektuddannelsen og sikre de begrebsmæssige, metodiske og praktiske færdigheder, der er nødvendige, for at skolen kan vedblive med at uddanne dygtige arkitekter med en holistisk og ressourcebevidst tilgang til arkitekturen.

Professoratet vil omfatte videnskabelig og kunstnerisk forskning, undervisning, akademisk ledelse og administrative opgaver.

Dine opgaver vil omfatte

 • Udvikling og ledelse af forskningsområder og -projekter inden for arkitekturens praksis med fokus på økologi og bosætning.
 • Deltagelse i udviklingen og implementeringen af et nyt curriculum og visioner for arkitekturens praksis i det 21. århundrede.
 • Formulering af ansøgninger om ekstern forskningsstøtte.
 • Supervision af studerende og ph.d.-studerende.
 • Censoropgaver og eksamination.
 • Deltagelse i relevante råd og udvalg på skolen.
 • Udvikling og pleje af eksterne netværk af relevans for stillingens fagområde.

Krav til kvalifikationer

Vi forventer, at du har:

 • en uddannelsesbaggrund som arkitekt, ingeniør eller lignende.
 • en betydelig og original praksiserfaring på internationalt niveau.
 • beskæftiget dig indgående med økologi og bosætning i din faglige praksis.
 • relevant undervisningserfaring og gode kompetencer inden for samarbejde og pædagogik.
 • et stærkt netværk og en omfattende erfaring inden for fokusområdet økologi og bosætning.

Personlige kvalifikationer

Du kan genkende dig selv i det følgende:

 • Du er visionær og passioneret i dit arbejde og i stand til at omsætte dine visioner til konkrete resultater.
 • Du er udadvendt og har fokus på samarbejde.
 • Du ser muligheder snarere end begrænsninger, og du er god til at opstille fælles mål for dit team og motivere dine kolleger.

Tilknytning

Du vil blive tilknyttet Forskningslaboratorium 2: Teknologi, Bygningskultur og Bosæt-ning, hvor du vil få et medansvar for den videre udvikling af skolens forskning inden for arkitekturens praksis, økologi og bosætning.

Forskningslaboratoriet bygger bro imellem teori og praksis, historie og teknologi. Et eksempel er projektet Material Imagination, som forbinder eksperimentelle digitale studier af materialer med idéhistorie, poetik og fænomenologi. Andre projekter kom-binerer arkitekturhistoriske studier med nye perspektiver på boligbyggeri, tektonik og materialer eller fokuserer mere dybtgående på digitalisering i byggeriet.
Læs mere om laboratoriets visioner.

Undervisningsaktiviteterne vil primært være knyttet til grundlæggende eller valgfrie undervisningsaktiviteter i form af workshops, kurser og forelæsninger på tværs af skolens bachelor- og kandidatuddannelse. Stillingen rummer desuden ph.d.-vejledning og bidrag til efter- og videreuddannelse.
Læs mere om undervisningsprogrammet.

Vi ønsker stillingen besat fra 1. februar 2024 eller efter nærmere aftale.

Hvad vi tilbyder

På Arkitektskolen Aarhus kan vi tilbyde et kreativt og innovativt forsknings- og under-visningsmiljø. Vi er for nylig flyttet ind i Danmarks første nybyggede arkitektskole i hjertet af Aarhus med stærkt udvidede værkstedsfaciliteter, som bidrager til at styrke vores praksisorienterede undervisning og mulighederne for igennem vores forskning at eksperimentere med materialer og byggetekniske løsninger. Se de nye faciliteter

Med den nye bygning er skolen blevet en mere integreret del af byen og det omkring-liggende område, som nu udgør et kreativt og socialt engagerende laboratorium. Et laboratorium, hvor morgendagens arkitektur bliver skabt i samarbejde med arkitekt-virksomheder og byggebranchens andre aktører, iværksættere, kommune, byens bor-gere og samarbejdspartnere fra hele verden.

Som ansat på Arkitektskolen Aarhus får du mulighed for at arbejde sammen med mennesker i forskellige aldersgrupper fra mange forskellige kulturer. Vi arbejder sammen på kryds og tværs, og vi spiller alle en vigtig rolle og har derfor en stemme uanset stilling. Vi tror på, at vi med gensidig anerkendelse og fokus på samarbejde kan skabe de bedste rammer for en attraktiv og levende arbejdsplads.

Vi opfordrer alle interesserede ansøgere med de relevante kvalifikationer til at søge stillingen.

Ansøgning

Send os din ansøgning med en beskrivelse af dine visioner for forskning og undervisning og for udvikling af stillingens emneområder, samt dine tanker om samarbejde med eksterne vidensmiljøer og interessenter.

Ansøgningen må højst fylde seks A4-sider i alt og kan være på dansk eller engelsk.

Navn, adresse, e-mailadresse og titlen på den stilling, du søger, skal fremgå af første side af ansøgningen.

Desuden skal du uploade følgende dokumenter (som PFD-filer)

 • Eksamensbeviser på kandidat- og ph.d.-niveau eller tilsvarende
 • Et opdateret CV
 • En portfolio indeholdende udvalgte eksempler på din professionelle, akademiske og/eller undervisningsmæssige praksis (højst 20 MB)
 • Publikationsliste

Indsend din ansøgning elektronisk senest den 24.oktober 2023 kl. 12.00 (CET).

Arkitektskolen Aarhus er en alsidig arbejdsplads med plads til forskellighed, og vi opfordrer alle interesserede ansøgere med de relevante kvalifikationer til at søge stillingen.

Bemærk venligst, at stillingen bliver slået op og vil blive besat i overensstemmelse med forskningsministeriets Bekendtgørelse af 12. april 2019 om ansættelse af kunst-nerisk og videnskabeligt personale ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

Shortlisting

Arkitektskolen benytter sig af shortlisting. Shortlisting betyder, at kun de ansøgere, der ud fra en samlet vurdering bedst matcher arkitektskolens behov, sendes videre til en faglig bedømmelse. Sorteringen sker i henhold til opslagets formelle og faglige krav til ansøgerne. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt deres ansøgning er blevet shortlistet til bedømmelse.

Derefter vil et ansættelsesudvalg bedømme de udvalgte ansøgere i relation til den specifikke stilling.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår vil være i overensstemmelse med overenskomsten mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (AC) for akademikere i staten, med mulighed for at forhandle et kvalifikationstillæg afhængigt af erfaring og kvalifikationer.

Professoratet er en permanent fuldtidsstilling med en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer om ugen, og det omfatter videnskabelig/kunstnerisk forskning og visse administrative opgaver.

Fordelingen mellem forskning og undervisning vil som udgangspunkt være 50/50. Fordelingen mellem de forskellige opgaver kan variere, og du kan blive bedt om at udføre andre officielle opgaver.

Sideløbende beskæftigelse vil i begrænset omfang blive accepteret, hvis den er forenelig med varetagelse af arbejdet som professor.

For ikke dansktalende kandidater forventes en tilegnelse af det danske sprog på brugerniveau inden for en treårig horisont.
Yderligere oplysninger
Spørgsmål om stillingen kan rettes til forskningschef Thomas Bo Jensen på +45 8936 0300 eller tbj@aarch.dk.

Vores vision

På Arkitektskolen Aarhus mener vi, at arkitektur skal påvirke verden og skabe bæredygtige rammer for de mennesker, der lever i den. Derfor uddanner vi arkitekter, der med nye ideer og relevante løsninger kan skabe værdi for fællesskabet i en foranderlig verden. En verden, der i stigende grad udfordrer os til at tænke kreativt for at eksiste-re, for at bo og for at trives.

Vi gør det ved at arbejde tæt sammen med andre faggrupper, ved at omfavne nye teknologier, ved at vove eksperimentet og ved konstant at tilegne os nye færdigheder.

Igennem vores kunstneriske tilgang finder vi nye veje. Gennem videnskabelige undersøgelser finder vi nye svar. Og gennem praktisk udførelse bliver vores teoretiske viden til faglig kunnen.

Vores ambition er at være en skandinavisk eliteinstitution for arkitekturudvikling. Vi vil uddanne de bedste arkitekter ved at optage de mest egnede – de mest talentfulde og motiverede studerende.

Vi tager ansvar for og engagerer os i det samfund, vi er en del af.

Engaging through Architecture

Læs mere om skolen på aarch.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +