Stabsleder for Bygninger og Anlæg

I Det Grønlandske Sundhedsvæsen arbejder vi for at tilbyde effektive sundhedsydelser af høj kvalitet til alle borgere og patienter i hele Grønland. Vi har derfor brug for dine kompetencer.

Virksomhed:

Det Grønlandske Sundhedsvæsen, Nuuk

Arbejdssted:

Imaneq 4, Nuuk 3900, Grønland

Ansøgningsfrist:

01/02/2022

Ønsker du at lede, udvikle og kvalitetssikre en stabsfunktion med et bredt og varieret opgavefelt indenfor bygningsvedligeholdelse og ombygninger, samt teknisk og medicoteknisk vedligeholdelse af installationer og materiel – så har vi dit nye udfordrende job.

Jobbet

Som Stabsleder for Bygninger og Anlæg i Det Grønlandske Sundhedsvæsen vil du få ansvaret for den daglige drift og fortsatte udvikling af Sundhedsvæsenets bygninger og tekniske installationer i hele landet i et tæt og konstruktivt samspil med ledelser og medarbejdere i Sundhedsvæsenet og mange andre samarbejdspartnere.

Fokus er rettet mod planlægning og koordinering med fokus på de til rådighed værende økonomiske rammer, samtidig med at blikket skal være rettet mod udvikling og implementering af nye muligheder og forbedringspotentialer. Dette med blik for Sundhedsvæsenet som helhed er i evig forandring, så strategisk tænkning fremtidssikre bygningsmassens løbende tilpasning er en stor og nødvendig opgave.

Sundhedsvæsenets funktioner understøttes af medicoteknisk udstyr og installationer, som er essentielle for opretholdelse af driften. Der er en rivende udvikling på det medicotekniske område, hvor forståelse for muligheder og begrænsninger i et Sundhedsvæsen, rummer enheder i forskellige størrelser fra Landshospital til bygdesundhedsstationer er nødvendig.

Vi søger en fagligt velfunderet, løsningsorienteret og ambitiøs Stabsleder for Bygninger og Anlæg, som er en meget vigtig del af Sundhedsvæsenet. Alle opgaver skal løses med blik for sammenhæng, fremtidssikring og økonomi. Du vil som stabsleder skulle lede medarbejdere med høj anciennitet og kendskab til historikken i Sundhedsvæsnet, men også nye kræfter, der skal have den nødvendige faglige og ledelsesmæssige sparring.

Dine mangfoldige arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte:

 • Rådgivning af Sundhedsledelsen og andre ledelser
 • Udarbejdelse af og opfølgning på vedligeholdelsesplaner og reinvesteringsplaner for teknisk udstyr
 • Budgetlægning og opfølgning
 • Udarbejdelse af høringssvar og besvare politiske henvendelser, herunder bidrage i finanslovsprocessen
 • Bidrag i udarbejdelse af ledelsesinformation, notater, høringssvar og beslutningsoplæg til Sundhedsledelsen og Departement for Sundhed mfl.
 • Deltagelse i projekter og opgaver relateret til byggeri, og indkøb af medicoteknisk udstyr

Rammerne

Det Grønlandske Sundhedsvæsen udgør en samlet landsdækkende organisation, der løser mange varierede opgaver på sundhedsområdet inkl. Sundhedsregionerne med de primære sundhedstilbud, tandpleje og medicinforsyning. Sundhedsvæsenet har ca. 1400 medarbejdere, fordelt på mere end 72 matrikler. Dronning Ingrids Hospital fungerer som landshospital for hele Grønland og varetager de mere specialiserede opgaver. Sundhedsvæsenet har en samarbejdsaftale med Rigshospitalet og Region Hovedstaden, der varetager de højtspecialiserede funktioner.

Byggeri og Anlæg stabsfunktion med 15 medarbejdere placeret på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk

Som Stabsleder for Byggeri- og Anlæg refererer du til Sundhedsledelsen for Det Grønlandske Sundhedsvæsen. Direktøren vil være din primære sparringspart.

Kvalifikationer

 • Relevant akademisk baggrund på kandidatniveau
 • Arbejdsmæssig erfaring med Byggeri og anlæg, eller Medico-teknik
 • Ledelseserfaring og evt. lederuddannelse vil være en fordel
 • Kendskab til Grønland vil blive vægtet

Hvem er du?

 • Du kan håndtere krydspres, og kan prioritere opgaver og ressourcer sikkert, bevidst og klogt
 • Du er strategisk tænkende, handlekraftig og ansvarsbevidst
 • Du er nysgerrig og lydhør – og arbejder dialogbaseret, inddragende og kommunikerende
 • Du vil personaleledelse, herunder fokus på arbejdsmiljø, fællesskab, arbejdsglæde, motivation og kompetenceudvikling
 • Du er samarbejdende, åbensindet, pragmatisk og fleksibel

Der henvises til stillings- og funktionsbeskrivelse https://gjob.dk/sog-job/funktionsbeskrivelser/

Hvem er vi

Vi er borgernes sundhedstilbud. Respekt, tillid, omsorg og faglighed er Sundhedsvæsenets fælles værdier. Du vil møde dygtige og passionerede kollegaer, som har fokus på det gode patientforløb og får ting til at lykkedes. Læs mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen her (http://www.gjob.gl/Sundhedsvæsenet/Organisationen).

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 Sundhedsregioner, 9 Kliniske Områder og 6 stabsfunktioner.
Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.
Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved konst. Direktør og Chefsygeplejerske Ella Skifte på tlf. (+299) 344395 eller på e-mail: ELLA@PEQQIK.GL eller hos Konst. Administrationschef Tina Amondsen (+299) 547867 eller på e-mail: TIAM@PEQQIK.GL

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsdiagram her:
https://gjob.dk/organisationen/

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 38.

Lønnen med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2021 månedligt Kr. 56.370 og årligt Kr. 676.441

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +