Vedtægt for Optagelses- og kvalifikationsnævn

Vedtaget på Arkitektforeningens repræsentantskabsmøde 19. maj 2017

§ 1. Opgave
Arkitekter, der ikke i henhold til § 2 i Arkitektforeningens love er kvali­fi­ce­ret til medlem­skab af Arkitektforenin­gen, kan søge op­tagelse gennem Kvali­fikations- og Optagelses­nævnet efter nedenstående regler.

Kvalifikations- og Optagelsesnævnet fore­tager desuden bedømmelse af arki­tektfaglige kvalifika­tioner i henh. til Bekendtgørelse om anerkendelse af eksamensbeviser på arkitektur­om­rådet, der er udstedt i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz.

Endelig skal Kvalifikations- og Optagel­sesnævnet i forbindelse med Profes­sio­naliseringsordningen i tvivls­tilfæl­de foretage bedømmelse af medlem­mer­nes erhvervede kompetencer.

§ 2. Sammensætning
Nævnet består af 1 leder og 6 medlem­mer, der alle vælges af repræsentant­skabet i henhold til Admi­ni­strations­vedtægten. Nævnet vælger blandt sine med­lemmer en stedfortræder for lederen.

§ 3. Sekretær
Nævnet betjenes af en sekretær, som ind­kalder til møder, udarbejder refe­rater og udkast til årsberetning.

§ 4. Forretningsgang
Nævnet er beslutningsdygtigt, når lederen eller dennes stedfortræder og mindst 4 medlemmer er til stede.

Der udarbejdes beslutningsreferat fra møderne. Referatet sendes efterfølgende til nævnets medlemmer.

Nævnet beslutter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 5. Virksomhed
Nævnets leder aflægger beretning om nævnets virksomhed på repræsen­tant­skabets årsmøde.

§ 6. Ansøgninger
Enhver der søger optagelse eller bedøm­melse jf. § 1 skal indsende en skriftlig an­­modning herom led­saget af materiale til bedømmelse af den pågæl­den­des kvalifikationer.

Omfanget og karakteren af dette mate­riale fast­sæt­tes i en ”vejledning ved­rø­rende bedømmelse og optagelse”, der udleveres til alle ansøgere. Vejledningen skal tillige indeholde oplysninger om nævnets mødeterminer etc.

Skønner nævnet, at det indsendte mate­riale ikke giver tilstrækkeligt grundlag for bedømmelse, skal det give ansøgeren lejlighed til, indenfor en frist på en måned, at supplere dette.

§ 7. Gebyr
Forinden bedømmelsen foretages, skal ansøgeren have indbetalt det i vejled­ningen fastsatte gebyr.

§ 8. Bedømmelsen
Ved bedømmelsen skal nævnets med­lem­mer vur­dere, om der foreligger for­nøden dokumentation for, at den pågæl­dende har opnået de arkitektfaglige kva­lifika-
tioner, der kræves for optagelse som med­lem af Arkitektforeningen samt om den pågæl­dende opfylder kravene til kvalifikation som arkitekt i henhold til direktiv 2005/36/EF”.

§ 9. Afstemningsregler
Afgørelsen om, hvorvidt en ansøger er kva­lifi­ceret og kan optages eller ej, træf­fes altid ved af­stemning og ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelig­hed er lederens stemme udslagsgivende.

§ 10. Medlemmernes pligter
Medlemmer, der deltager i bedømmel­sen, har stem­mepligt. Der påhviler dem tavshedspligt om for­hand­lingerne. Hvis et medlem er i familie med eller i sin virk­somhed står direkte i forbindelse med en ansøger, er medlemmet inhabilt og kan ikke deltage i behandlingen.
Afgørelse om inhabilitet træffes i tvivlstilfælde af de øvrige medlemmer.

§ 11. Beslutninger
Nævnets beslutninger er endelige.
Nævnet kan dog ved tvivlsspørgsmål forelægge sagen for bestyrelsen enten skriftligt eller i form af en mundtlig forelæggelse af nævnets leder.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +