Vedtægt for Responsumudvalget

§ 1. Medlemsforpligtelser mv.
1) I tilfælde af tvister, som vedrører for- hold, omfattet af denne vedtægts om- råde, er Arkitektforeningens medlem- mer pligtige at medvirke til sagens fremme, forudsat at vedkommende var medlem på det tidspunkt, da årsagen til tvisten fremkom.
2) Såfremt nogen af parterne udebliver eller på anden måde viser sig uvillig til at medvirke ved sagens oplysning, af- gøres sagen på grundlag af det af den anden part oplyste og af de oplysnin- ger, udvalget selv måtte have tilveje- bragt.

§ 2. Opgave
Udvalget har til opgave:
1) at behandle sager og afsige kendelser – jf. § 8 – i tvister mellem bestyrelsen på foreningens vegne og dennes medlem- mer, samt mellem bestyrelsen og fore- ningens institutioner eller mellem disse indbyrdes.
2) at behandle sager og afsige kendel- ser – jf. § 8 – i tvister af faglig, kollegial eller økonomisk art mellem medlem- mer indbyrdes eller mellem arkitekter indbyrdes, selv om den ene eller begge parter ikke er medlemmer, for så vidt den eller de parter, som ikke er med- lemmer, på forhånd har underkastet sig udvalgets afgørelse alene med mulig- hed for appel til en af de voldgiftsretter, som omtales i § 8.
3) at behandle sager og afsige kendel- ser i tvister af faglig eller økonomisk art mellem arkitekt og klient, entreprenør eller andre i byggeriet implicerede par- ter, for så vidt den eller de parter, som ikke er medlemmer, på forhånd har underkastet sig udvalgets afgørelse alene med mulighed for appel til en af de voldgiftsretter, som omtales i § 8.
Udvalget har endvidere til opgave:
4) at afgøre med bindende virkning tvister af faglig, kollegial eller økono- misk art mellem medlemmer indbyr- des, for så vidt begge parter på forhånd har bemyndiget udvalget til at træffe inappellabel afgørelse i sagen.
Udvalget har endelig til opgave:
5) at udtale sig i tvivlsspørgsmål ved- rørende faglige problemer, der indbrin- ges for udvalget af Arkitektforeningens medlemmer, af Arkitektforeningens bestyrelse eller faste udvalg eller af udenforstående personer, institutioner, offentlig myndighed eller andre.
6) på Arkitektforeningens vegne at stille forslag til udmeldelse af syns- og skønsmænd i retssager og lignende. Udvalget kan, hvor sagens indhold til- siger det, og hvor parternes enighed herom er tilvejebragt, påtage sig syns- og skønsmandsopgaver.

§ 3. Sammensætning
Udvalget består af 1 leder og et antal medlemmer mellem 6 og 12, der alle vælges af repræsentantskabet i henhold til Administrationsvedtægten.
Antallet af medlemmer fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra udval- get. Mindst 1 af udvalgets medlemmer skal vælges blandt medlemmer, der er offentligt ansat. Udvalget vælger selv blandt sine medlemmer 1 stedfortræder for lederen.

§ 4. Sekretær
Til at varetage sekretærforretningerne ved udvalget ansætter Arkitektforenin- gen en sekretær.
Dette sker i henhold til Administra- tionsvedtægtens § 10.
Vilkårene for ansættelse fastsættes i en kontrakt samt i en instruks, der skal indeholde bestemmelser om sekretæ- rens kompetence, arbejdsområde og pligter

§ 5. Forretningsgang
1) Udvalget er beslutningsdygtigt, når lederen eller dennes stedfortræder og mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutning træffes om fornødent ved afstemning.
2) Kendelser og erklæringer skal underskrives af lederen eller stedfor- træderen. Det skal angives, dersom et mindretal inden for udvalget ikke har kunnet tiltræde kendelsen.
Der udarbejdes et beslutningsreferat fra møderne; referatet sendes efter- følgende til udvalgets medlemmer. Udvalget bestemmer i øvrigt selv sin forretningsgang.

§ 6. Virksomhed
Ved løsning af sin opgave skal udvalget iagttage:
1) at sagerne afgøres på en sådan måde, at standens anseelse hævdes.
2) at sager, der vedrører et medlem, forelægges dette medlem, forinden af- gørelse træffes.
3) at der ved afgørelse i stridsspørgs- mål, jf. § 2, nr. 3, altid gives begge par- ter lejlighed til at udtale sig.
4) at der påhviler udvalgets medlem- mer tavshedspligt med hensyn til de sager, der indbringes for udvalget. Udvalget handler under ansvar over for repræsentantskabet.
Udvalgets leder aflægger beretning om udvalgets virksomhed på repræsentant- skabets årsmøde.

§ 7. Forlig
Udvalget kan på ethvert punkt af sagen søge tilvejebragt forlig mellem parter- ne. Opnås dette, slutter sagen, efter at forligets ordlyd er tilført protokollen og underskrevet af parterne.
Forlig kan danne grundlag for tvangs- fuldbyrdelse, når det i forliget udtryk- kelig er bestemt, at det kan tjene som grundlag for fuldbyrdelse.

§ 8. Kendelser
Udvalget kan i sager efter § 2 nr. 1 og 2 – ud over selve afgørelsen af den fore- liggende tvist – lade kendelsen omfatte:
1) påtale af en begået forseelse even- tuelt i forbindelse med en offentliggø- relse i et eller flere af Arkitektforenin- gens meddelelsesorganer med eller uden navns nævnelse.
2) idømmelse af erstatning eller bøde. Ved idømmelse af bøde går beløbet til velgørende formål efter bestyrelsens bestemmelse.
Udvalgets kendelse kan – for så vidt kendelsen ikke er afsagt i henhold til bestemmelsen i denne vedtægts § 2 nr. 4 – af en af parterne eller af begge parter appelleres til Arkitektforeningens Voldgiftsret – eller for så vidt angår tvister, som afgøres i henhold til ABR 89 pkt. 9.0.1. til Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg – inden fire uger efter kendelsens afgivelse.

Kendelsen skal opfyldes inden for en bestemt frist, der i mangel af anden bestemmelse fra udvalget skal være femten dage fra appelfristens udløb.

§ 9. Sagens afvisning
Udvalget er berettiget til at afvise sager i følgende tilfælde:
1) når der mellem arkitekt og klient er truffet aftale om, at tvister afgøres i henhold til ABR 89 pkt. 9.0.1., eller hvor udvalget i øvrigt skønner, at sagen falder uden for de i § 2 anførte tilfælde.
2) når den, der har indbragt sagen, ikke tilvejebringer ønskede oplysninger inden for en rimelig af udvalget fastsat tidsfrist.
3) når det skønnes, at en sag rettelig bør afgøres af Arkitektforeningens be- styrelse.
4) når det skønnes, at en sag umiddel- bart bør henvises til Arkitektforenin- gens voldgiftsret.
5) når udvalget finder, at omstændig- hederne ved en tvistighed er af en så- dan art, at sagen rettelig bør afgøres ved domstolene.

§ 10. Økonomi
Som vederlag for sin bistand beregner udvalget sig et salær, hvis størrelse fast- sættes efter sagens omfang og betyd- ning. Salærerne indbetales til Arkitekt- foreningens kasse.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +