Understøttelsesfondet

Understøttelsesfondet er din mulighed for at få økonomisk hjælp, hvis du er syg eller af andre grunde har behov for økonomisk støtte. Se dine muligheder og download ansøgningsskemaet her.

Vil du vide mere?

Lise Antonsen

Direktionskoordinator

+45 30 85 90 09

lia@arkitektforeningen.dk

Ansøg

Det udfyldte skema med bilag skal være fondet i hænde senest den 7. maj 2023 for at kunne komme i betragtning til tildelingerne medio juni måned.

Download ansøgningsskema

Ansøgningerne mailes til lia@arkitektforeningen.dk eller sendes til Arkitektforeningen, Åbenrå 34, 1124 København K, Att: Lise Antonsen

§ 1. Fondets formål og hjemsted

Fondet er stiftet med det formål:
A. at understøtte enker og enkemænd samt efterkommere efter foreningens indenlandske medlemmer samt at yde økonomisk hjælp til medlemmer, der ved sygdom eller anden uforskyldt årsag er kommet i en sådan stilling, at de trænger til understøttelse, jfr. §2.

B. at personer, som har haft et ansættelsesforhold på en arkitekttegnestue, jfr. §2, ligeledes kan komme i betragtning i forbindelse med dette fond.

§ 2. Adkomst til understøttelse

A. Adkomst til støtte har enker og enkemænd samt efterkommere efter en arkitekt. Forudsætningen er dog, at denne arkitekt i de seneste tre år før sin død og ved sin død var medlem af Arkitektforeningen.

B. Adkomst til understøttelse har endvidere enhver medarbejder, der er/har været ansat på en virksomhed ledet af en akademisk arkitekt.

§ 3. Fondets kapital

Stk. 1. Fondets kapital anbringes efter lovgivningens regler om umyndiges midler i henhold til fondslovens bestemmelser herom.

Stk. 2. Bestyrelsen kan af årets overskud foretage henlæggelser til konsolidering af kapitalen.

Stk. 3. Gaver, som tildeles fondet, skal indgå i den bundne kapital, med mindre gavegiver har bestemt andet.

Stk. 4. Kapitalen må ingensinde formindskes, kun renteudbyttet må anvendes til understøttelser.

§ 4. Understøttelsen og dens størrelse

Stk. 1. Til udbetaling og understøttelser kan benyttes dels renteudbyttet af kapitalen, jf. § 3, dels arv eller gave, som ydes fondet med henblik på uddeling.

Stk. 2. Understøttelsen tildeles i form af legater, der uddeles i portioner, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan også tildele ansøgere éngangslegater.

§ 5. Fondets bestyrelse

Fondet bestyres af en bestyrelse på seks medlemmer, der vælges på det årlige repræsentantskabsmøde for tre år. Hvert år afgår to bestyrelsesmedlemmer (de to første gange ved lodtrækning). Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og vælger mellem sine medlem-
mer en formand, en næstformand og en kasserer.
Endvidere kan bestyrelsen vælge en sekretær, som ikke behøver at være medlem af bestyrelsen.
Fondet tegnes af formanden og kassereren i fællesskab.

Medlemmer af fondets bestyrelse skal alle være medlemmer af Arkitektforeningen.

§ 6. Administration og regnskabsaflæggelse

Regnskabsåret er kalenderåret. Det årlige regnskab revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor. Bestyrelsen anbringer kapitalen samt uddeler understøttelserne og skal på det årlige repræsentantskabsmøde afgive beretning om fondets virksomhed i det forløbne år uden dog af repræsentantskabet at kunne drages til ansvar for sine dispositioner, med mindre der foreligger en overtrædelse af fondets statutter. For eventuelle tab ved kapitalanbringelse, der er i strid med statutternes § 3, hæfter bestyrelsens medlemmer in solidum. Alle udgifter til administration m. v. afholdes af fondets kasse.

§ 7. Anvendelse af legater

Legater, som måtte blive overdraget organisationen, indgår under fondets midler og anvendes i overensstemmelse med reglerne for dette, med mindre det i over-
dragelsesdokumentet udtrykkelig er betinget, at de skal have anden anvendelse. Er de bestemt til understøttelse efter særlige regler, administreres de af fondets bestyrelse og anvendes efter testators eller givers vilje.

§ 8. Ansøgninger

Stk. 1. Ansøgning om understøttelse skal normalt indgives til bestyrelsen inden 15. maj og 15. november for at komme i betragtning ved den halvårlige legatuddeling, der finder sted inden udgangen af henholdsvis juni og december måned.

Stk. 2. Ansøgning skal ske på et særligt skema og skal indeholde de fornødne oplysninger om ansøgerens økonomiske stilling, helbredsforhold m.m.
Ansøgningsskema skal endvidere indeholde oplysninger om, hvorledes den pågældendes relation er til arkitektfaget.
Bestyrelsens medlemmer har pligt til at behandle alle sådanne oplysninger med størst mulig diskretion.

§ 9. Understøttelsernes udbetaling

Bestyrelsen fastsætter selv, hvilken form for legat, man tildeler en ansøger, – det være sig éngangslegat eller legater, som tildeles for en to-årig periode.
Mindst 60 % af de midler, der uddeles, skal tildeles ansøgere, der opfylder betingelserne under pkt. A, §1

§ 10. Fondets bestyrelse, hvis Akademisk Arkitektforening ophæves

Skulle Akademisk Arkitektforening nogensinde blive opløst, overtager de i Akademirådet værende arkitekter – eller den arkitektgruppe, som måtte træde i deres sted – bestyrelsen af fondets midler og anvender dem til støtte for de på statens arkitektskoler uddannede arkitekter, disses enker eller efterladte børn og i øvrigt efter fondets statutter.

§ 11.

Ovennævnte statutter for Akademisk Arkitektforenings Understøttelsesfond er ved bestyrelsesmøde den 27. november 2012 tiltrådt af den samlede bestyrelse.
Det forudsætter, at legater, som uddeles efter denne dato, er fritaget for beskatning.

Medlemmer af understøttelsesfondet

Helle Nielsen-Elgaard (Leder) 2022-2025
Henrik Stjernholm 2021-2024
Ellen Margrethe Sloth Christensen 2022-2025
Curt Ølgod 2020-2023
Kristian Kipp 2020-2023
Dorthe Jørgensen 2021-2024

Statutterne blev vedtaget 18. oktober 1902 og stadfæstet ved kgl. konfirmation 3. marts 1903. Statutterne er sidst ændret 1. december 1972 og stadfæstet ved kgl. konfirmation 8. januar 1974, ændret 22. maj 1987, 27. maj 1988 samt juli 1992, maj 2017.

Vil du vide mere?

Lise Antonsen

Direktionskoordinator

+45 30 85 90 09

lia@arkitektforeningen.dk

Legater & Fonde

Som MAA kan du søge vores legater & fonde

Få overblik
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +